Barnehagens grunnsyn

For å bestrebe en god barndom i Ekholt barnehage har vi følgende pedagogiske grunnsyn:

Med pedagogisk grunnsyn mener vi de verdier vi ønsker å legge vekt på og arbeide etter i vår barnehage. Grunnsynet til Ekholt barnehage kan forstås som en forlenget arm av barnehagens barnesyn. Det er i arbeid med barna, vårt barnesyn kommer til uttrykk. Dette innebærer blant annet hvordan vi tilrettelegger læringsmiljøet, hvordan vi strukturer dagen og hva vi tilbyr av aktiviteter. Uansett hva vi foretar oss krever det at vi ansatte i barnehagen har en bevisstgjøring om hvilke fundament vi legger til grunn for vårt daglige arbeid med barna som første ledd i utdanningsløpet. Danning som et fagbegrep er et omfattende og bredt begrep som rommer det meste vi mennesker tar for oss i våre liv. Det er altså ikke noe som bare finner sted i barndommen, men derimot i en livslang prosess. Ekholt barnehage ønsker å være medvirkende til at barna får et begynnende nyansert blikk som går utpå å akseptere menneskers likheter og forskjeller, samt en forståelse av at det finnes mange måter å handle på. For å kunne legge merke til ulikheter må man kjenne seg selv, og vite noe om «hvem er jeg» og hvor jeg kommer ifra. Arbeidet med dette i tidlig alder kan påvirke hvilken rolle et menneske tar i et større fellesskap livet igjennom. Barnehagen er den første sosiale arena barn ferdes i uten primærfamilien. Dette gir barnehagen en mulighet, men og en forventning til at det arbeides med hvordan barna er mot hverandre

Vi vil også at barna skal få gode holdninger for andre mennesker samt å ivareta våre omgivelser og naturen. Et kjent uttrykk som kan illustrere noe av hva danning omhandler er fra Ellen Key: «Danning er det vi husker når vi har glemt det vi har lært» (Eidsvåg 2011). Dette kan igjen si noe om at danningsbegrepet omfatter både bevisst og ubevisst kunnskap. Når våre gode holdninger har blitt til taus kunnskap, samtidig som at vi bevisst strever mot å være et godt medmenneske” er vi dannet”. Vi må alltid streve videre for å oppnå et godt liv. Det står i Rammeplanen (2013) at” danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette” (Pedlex, 2013:13). Med dette i bakhodet kan vi finne arbeid med danning i alt vi gjør, vi må bare ha evne å trenge bak våre egne handlinger.

Ekholt barnehage sitt samfunnsansvar er, som et samfunnsmål, å medvirke til at barn som går i barnehagen blir medmennesker. Med dette som utgangspunkt vil vi ta for oss mer detaljert hvordan vi velger å arbeide for å oppnå vårt samfunnsansvar. Det første vi ønsker å presentere er barns medvirkning som et viktig ledd i barns hverdag. Vi ønsker at barna kjenner sin rett til å gi utrykk for sine forventninger og behov for sin hverdag. Barna i Ekholt barnehage er deltakere i et fellesskap hvor de har innflytelse på det som skjer rundt seg. De får mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av sitt liv i barnehagen. Vi ønsker å imøtekomme barna med hensyn til deres alder og modenhet, de skal oppleve at de ikke står alene med viktige avgjørelser. I barnehagen har vi barn med nonverbal og verbal kommunikasjon. Dette skaper noen rammer for forutsetninger angående hvordan vi skal forstå og tolke barna. Dette fører igjen med seg en stor makt over deres opplevelse. Gjennom medvirkning i egen læring ønsker vi at dette bidrar til lærelyst og motivasjon. Ekholt barnehage ønsker at barna skal erfare at” jeg kan” og støttes til en selvstendig utvikling. Denne erfaringen gir barn stor glede og glød til gode opplevelser hver dag. Ekholt barnehage mener det er betydningsfullt at barna kjenner seg som verdifulle aktører i sin hverdag i samspill med oss voksne. Gjennom gode prosesser med medvirkning legger vi til rette for et godt leke og læringsmiljø i barnehagen.

I Ekholt barnehage ønsker vi å legge til rette for allsidig læring, og utforske hvilken metode de ulike barna lærer på for å gi et best mulig læringsgrunnlag. I samhandling med barna har vi voksne fokus på å utvide og å veilede, istedenfor å korrigere deres handlinger. Barns læring oppstår i alle situasjoner, altså der barna er interesserte og nysgjerrige forekommer det læring. Det er både formell og uformell læring, og disse styrker og drar nytte av hverandre. Nytteverdien av læring i barnehagen er nødvendig for barna i sin her og nå tilværelse, og som et første ledd i utdanningsforløpet. Vi ønsker å bidra til at barna erfarer mestring, og gleden ved å ta til seg ny kunnskap, dette kan ha positiv påvirkning for selvfølelsen til barna. I Ekholt barnehage ønsker vi at leken skal være en arena der barna får utrykke følelser, og opplevelser med sitt språk og sin væremåte. Barna eier sin lek og bevarer den, de voksnes ansvar blir derfor å være observerende tilstede, og være en brobygger mellom barna i leken ved behov. Vi voksne i Ekholt barnehage er bevisste vårt ansvar, vi legger til rette for lek, inspirer og lar leken farge hver eneste dag. Leken i Ekholt barnehage er i seg selv et lite samfunn med mennesker med ulike behov, bakgrunn og utvikling. I disse små samfunnene lærer barn å håndtere utfordringer de kan møte på ute i verden, de får mulighet til å bearbeide opplevelser og inntrykk i en trygg arena. Når barn opplever trygghet og glede gjennom lek og læring stimuleres deres sosiale kompetanse i tidlig alder. 

Vi ønsker at barna er bevisst sin verdi, og vi vil bidra til å utvikle en god og stabil selvfølelse hos barna. Samtidig ønsker vi å gi barna kunnskap om å kunne se ulikheter mellom mennesker som en verdi, og ved dette nære nestekjærlighet mellom dem. Vi legger til rette for lek og samspill med andre barn og voksne for å fremme utvikling av sosial kompetanse. Gjennom leken møter barna hverandre, og dette kan være starten på et nært og langt vennskap. I dette finner vi barnas respekt og tillit til den andre, som kan føre til gode samarbeidsevner i andre aktiviteter gjennom å kommunisere, vise toleranse og respekt for hverandre. Vi i Ekholt barnehage ønsker å få frem barndommens egenverdi og anerkjenne barnas rett til å være her og nå. Vi bestreber oss mot en mobbefri arena som er preget av raushet og anerkjennelse for de menneskene vi omgås.

Vi har beskrevet hvordan vi forstår og arbeider med danning, medvirkning, lek, læring og sosial kompetanse og hvordan dette kommer til utrykk i vår hverdag. Et av hovedsatsnings-områdene er måltidet som et pedagogisk virkemiddel. For å forstå måltidet som et pedagogisk virkemiddel velger vi å løfte det til noe annet enn” å bare bli mett”. Med dette ser vi på viktige prosesser som skjer på veien til matfatet og i etterkant. Vi opplever at det er nødvendig å gi barna mer kunnskap om hvor maten kommer i fra, hvordan den tilberedes og hva som er essensielt for kroppen vår. Som en konsekvens av matvaner og holdninger til kosthold i dagens samfunn mener vi at dette påvirker barns forhold til mat i tidlig alder. Barnehagen har et stort ansvar for mattilbudet da barnehagen utgjør en betydelig del av barnas totale kosthold. Gjennom samspillsprosesser rundt måltidet ser vi at dette har en uvurderlig effekt på flere aspekter ved læring. Disse omhandler alt fra samtaler, logisk trening, praktiske gjøremål, rekkefølge, humor og dialog. Vi kan med dette forstå måltidet som en tverrfaglig pedagogisk satsning (Bae, 2009). Måltidet er en av få aktiviteter hvor en kan sitte i mindre grupper over tid å samtale om et felles tema (Gjems, 2014).

En annen tverrfaglig pedagogisk satsning Ekholt barnehage fokuserer på er musikkundervisning. Her kommer den kunstneriske sansen og den kreative utfoldelsen til utrykk gjennom bruk av kroppen som verktøy. Begge disse forsterker hverandres effekt for barns utvikling av god selvfølelse. Dette bidrar også til utvikling av lek, læring, sosial kompetanse, medvirkning og danning som en helhet.

For å oppnå dette er det store krav til de voksne i Ekholt barnehage. Vi er rollemodeller for mange barn i løpet av ett barnehageår. Dette krever en kontinuerlig gjennomgang av egne handlinger i samspill med barna. Dette innebærer at vi er voksne som har fokus på trygghet, kjærlighet og omsorg for alle barn i Ekholt barnehage. Vi vil være til stede og fange opp det som skjer i samspillet mellom barn, og være vårt ansvar bevisst. Det krever at vi ønsker å bli kjent med hvert enkelt barn. Vi vil møte barna sine behov og gi barna de nødvendige utfordringer for deres sosial kompetanse. Vi er voksne som skal ha tid til å forstå barna, og være nysgjerrige på deres undringer. I barnehagen er vi avhengig av et nært tillitsforhold til barna, for å etablere dette hos barna må vi være voksne som er forutsigbare. Barna må med andre ord vite hvem vi er, og hvor de har oss gjennom vårt samspill med dem. Det skal komme til uttrykk at vi har et kontinuerlig utviklingsbehov, og at vi gjennomfører det samfunnet krever av oss som en læringsarena på alle nivåer.