Personal utvikling

For å oppnå de kravene styringsdokumentene (Rammeplanen og Barnehageloven) gir oss er det store krav til de voksne i Ekholt barnehage. Slik vi trekker frem i grunnsynet er vi voksne rollemodeller for mange barn i løpet av deres tid barnehagen. Vi har en kontinuerlig gjennomgang av egne handlinger i nærvær med barna. Vi er voksne som er opptatt av trygghet, kjærlighet og omsorg for alle barn i Ekholt barnehage. Vi vil være til stede og fange opp det som skjer i samspillet mellom barn, og være vårt ansvar bevisst. Det krever at vi ønsker å bli kjent med hvert enkelt barn, for å kunne møte barna sine behov, og gi barna de nødvendige utfordringer for deres sosial kompetanse. Vi er voksne som skal ha tid til å forstå barna og være nysgjerrige på deres undringer.

I barnehagen er vi avhengig av et nært tillitsforhold til barna, for å etablere dette hos barna må vi være voksne som er forutsigbare. Barna må med andre ord vite hvem vi er, og hvor de har oss gjennom vårt samspill med dem. Det skal komme til uttrykk at vi har et kontinuerlig utviklingsbehov og at vi gjennomføre det samfunnet krever av oss som en læringsarena på alle nivåer. God kommunikasjon er viktig for å skape kontakt mellom mennesker. Personalet i Ekholt har implementert en kommunikasjons- og refleksjonsmodell etter teorien til Marshall Rosenbergs” Kontaktskapende kommunikasjon.” Kontaktskapende kommunikasjon (KSK) bygger på et positivt menneskesyn, med en ide om at mennesket er grunnleggende godt, og at vi alle har et iboende ønske om å ville andre vel. KSK viser konkret hvordan vi kan endre måten å reflektere, uttrykke oss og lytte til andre mennesker på en tydeligere og ærligere måte.  

Gjennom KSK kan vi også lære å forebygge og håndtere konflikter på en mer fredelig måte. Dette er en kommunikasjonsmodell som er nært sammenvevd med sosial kompetanse, og også verdigrunnlaget i rammeplanen for barnehager. Barnehageloven og Rammeplanen gir sterke føringer for hva slags voksne vi skal være i barnehagen. Rammeplanen sier hvilke verdier vi skal jobbe etter og pålegger oss å reflektere over vår egen praksis.KSK vil vi ha fokus på i ledermøter, tematid, personalmøter og planleggingsdager. Vi vil benytte både eksterne og interne ressurser i prosessen.